Diskuswurf MJU18, WJU18, M15, M14, W15, W14, M13, M12, W13, W12 Finale
Ergebnisliste
01.09.2019 16:15 Urkunden gedruckt
Gesamtergebnis
Rang
Bib
Name
Verein
LV
JG
Ergebnis
V1
V2
V3
V4
V5
V6
Klasse
Info
1
835
Haselhorst Mia
LG Eintracht Frankfurt
HE
2004
33,05
1./I
x
x
33,05
29,85
W15
1000g
2
907
Brown Curly
SG Enkheim
HE
2006
28,17
2./I
21,16
x
19,00
25,72
27,98
28,17
W13
750g
3
875
Rollberg Larissa
LG Eintracht Frankfurt
HE
2004
27,54
3./I
25,67
25,75
27,45
x
27,15
27,54
W15
1000g
4
810
Blank Ioannis
LG Eintracht Frankfurt
HE
2005
26,66
4./I
23,68
26,66
24,35
24,93
x
23,70
M14
1000g
5
896
Ziegler Nicolas
LG Eintracht Frankfurt
HE
2006
25,26
5./I
x
25,26
x
23,57
22,52
x
M13
750g
6
865
Pürzer Johannes
LG Eintracht Frankfurt
HE
2007
23,24
6./I
17,34
18,44
18,46
x
23,24
17,89
M12
750g
7
838
Jankowski Philipp
LG Eintracht Frankfurt
HE
2006
21,85
7./I
16,55
19,64
19,60
16,22
18,08
21,85
M13
750g
8
895
Williams Reinhard Yannick
LG Eintracht Frankfurt
HE
2006
21,11
8./I
19,58
x
x
x
x
21,11
M13
750g
9
894
Wendling Luise
LG Eintracht Frankfurt
HE
2006
19,57
9./I
18,08
17,61
15,00
17,20
16,70
19,57
W13
750g
10
808
Badenhausen Julia
LG Eintracht Frankfurt
HE
2007
18,89
10./I
x
14,43
15,96
15,81
18,89
x
W12
750g
11
845
Krämer Mara
LG Eintracht Frankfurt
HE
2007
18,05
11./I
x
18,05
x
14,44
x
x
W12
750g
12
929
Wolff Tobias
SG Enkheim
HE
2007
17,67
12./I
17,67
x
14,17
x
16,55
14,63
M12
750g
13
811
Blank Nikoletta
LG Eintracht Frankfurt
HE
2005
17,63
13./I
16,16
16,16
x
17,63
x
x
W14
1000g
14
913
Hahn Markus
SG Enkheim
HE
2005
16,94
14./I
x
x
12,36
13,99
14,14
16,94
M14
1000g
15
822
Damm Julian
LG Eintracht Frankfurt
HE
2007
16,88
15./I
15,90
14,48
14,94
16,88
x
15,78
M12
750g
16
844
Köchling Fara Signy
LG Eintracht Frankfurt
HE
2007
15,60
16./I
14,21
13,89
14,90
15,60
x
x
W12
750g
Jugend M14
Rang
Bib
Name
Verein
LV
JG
Ergebnis
V1
V2
V3
V4
V5
V6
Klasse
Info
1
810
Blank Ioannis
LG Eintracht Frankfurt
HE
2005
26,66
4./I
23,68
26,66
24,35
24,93
x
23,70
M14
1000g
2
913
Hahn Markus
SG Enkheim
HE
2005
16,94
14./I
x
x
12,36
13,99
14,14
16,94
M14
1000g
Jugend W15
Rang
Bib
Name
Verein
LV
JG
Ergebnis
V1
V2
V3
V4
V5
V6
Klasse
Info
1
835
Haselhorst Mia
LG Eintracht Frankfurt
HE
2004
33,05
1./I
x
x
33,05
29,85
W15
1000g
2
875
Rollberg Larissa
LG Eintracht Frankfurt
HE
2004
27,54
3./I
25,67
25,75
27,45
x
27,15
27,54
W15
1000g
Jugend W14
Rang
Bib
Name
Verein
LV
JG
Ergebnis
V1
V2
V3
V4
V5
V6
Klasse
Info
1
811
Blank Nikoletta
LG Eintracht Frankfurt
HE
2005
17,63
13./I
16,16
16,16
x
17,63
x
x
W14
1000g
Jugend M13
Rang
Bib
Name
Verein
LV
JG
Ergebnis
V1
V2
V3
V4
V5
V6
Klasse
Info
1
896
Ziegler Nicolas
LG Eintracht Frankfurt
HE
2006
25,26
5./I
x
25,26
x
23,57
22,52
x
M13
750g
2
838
Jankowski Philipp
LG Eintracht Frankfurt
HE
2006
21,85
7./I
16,55
19,64
19,60
16,22
18,08
21,85
M13
750g
3
895
Williams Reinhard Yannick
LG Eintracht Frankfurt
HE
2006
21,11
8./I
19,58
x
x
x
x
21,11
M13
750g
Jugend M12
Rang
Bib
Name
Verein
LV
JG
Ergebnis
V1
V2
V3
V4
V5
V6
Klasse
Info
1
865
Pürzer Johannes
LG Eintracht Frankfurt
HE
2007
23,24
6./I
17,34
18,44
18,46
x
23,24
17,89
M12
750g
2
929
Wolff Tobias
SG Enkheim
HE
2007
17,67
12./I
17,67
x
14,17
x
16,55
14,63
M12
750g
3
822
Damm Julian
LG Eintracht Frankfurt
HE
2007
16,88
15./I
15,90
14,48
14,94
16,88
x
15,78
M12
750g
Jugend W13
Rang
Bib
Name
Verein
LV
JG
Ergebnis
V1
V2
V3
V4
V5
V6
Klasse
Info
1
907
Brown Curly
SG Enkheim
HE
2006
28,17
2./I
21,16
x
19,00
25,72
27,98
28,17
W13
750g
2
894
Wendling Luise
LG Eintracht Frankfurt
HE
2006
19,57
9./I
18,08
17,61
15,00
17,20
16,70
19,57
W13
750g
Jugend W12
Rang
Bib
Name
Verein
LV
JG
Ergebnis
V1
V2
V3
V4
V5
V6
Klasse
Info
1
808
Badenhausen Julia
LG Eintracht Frankfurt
HE
2007
18,89
10./I
x
14,43
15,96
15,81
18,89
x
W12
750g
2
845
Krämer Mara
LG Eintracht Frankfurt
HE
2007
18,05
11./I
x
18,05
x
14,44
x
x
W12
750g
3
844
Köchling Fara Signy
LG Eintracht Frankfurt
HE
2007
15,60
16./I
14,21
13,89
14,90
15,60
x
x
W12
750g